پایگاه دانش : بیومتریک
شناسایی افراد با توجه به چهره عملی است که اکثرا ما انسان‌ها در زندگی روزمره نیز برای تشخیص هویت استفاده می‌کنیم. توانایی انسان برای انجام این کار قابل توجه بوده. تشخیص چهره‌ی افراد بسیاری که در طول عمر خود دیده‌ایم را حتی با وجود تغییراتی در چهره و یا پس ...
اثر انگشت قدیمی‌ترین کاربرد زیست‌سنجی در تایید هویت است که در اواخر قرن ۱۹ میلادی به صورت رسمی یکتا بودن آن برای هر فرد تایید، و در کاربردهای قضایی به عنوان یک روش تایید هویت معتبر شناخته شد. اثر انگشت انسان ترکیبی است از فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌های موازی ی...
در دنیای امروز نیاز به شناسایی هویت واقعی افراد در بسیاری از زمینه‌ها حس می‌شود. به عنوان مثال برای کنترل دسترسی (Access Control) افراد و همچنین جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به یک سیستم یا منطقه نیاز داریم که هویت واقعی افراد را به طریقی شناسایی کنیم. ای...
سامانه پشتیبانی سپید سیستم شریف